Natuurmonumenten neemt deel van de Sibelcogroeve over

Sibelco draagt 20 juli 2021 het eerste deel van de gronden van de Sibelcogroeve over aan Natuurmonumenten. Door toevoeging van deze gronden aan de bestaande natuur in Parkstad Limburg, ontstaat er in het Heidenatuurpark meer ruimte voor planten en dieren. Daarnaast kunnen recreanten in de nabije toekomst genieten van de unieke natuur die zich zal ontwikkelen in de groeve.

De afgelopen tijd is er al hele mooie natuur ontstaan zodat Natuurmonumenten een vliegende start krijgt. Zoals afgesproken in het zogeheten Eindplan heeft Sibelco de commerciële winning in de Zuidplas, Groeve Landgraaf, deel Oostzijde Centrale plas en Groeve 3 per 1 januari 2020 beëindigd en de gronden onlangs heringericht voor zover nog nodig. De eerste tijd gaat Natuurmonumenten de overgedragen gronden beheren met schapen. Natuurmonumenten stelt de gronden open voor bezoekers na afronding van de werkzaamheden in het kader van het IBA-project Rondje Groeves en de ontvangst van provinciale beheersubsidie die nodig is om de groeve te beheren en veilig open te stellen. Tot die tijd blijven de huidige hekken staan om te voorkomen dat mensen het gebied betreden en er gevaarlijke situaties ontstaan.

De Sibelcogroeve als bouwsteen

Natuurmonumenten wil graag de natuurgebieden Brunssummerheide, Schinveldse Bossen en Teverenerheide in Duitsland verbinden om zo het Heidenatuurpark te realiseren: een robuust, aaneengesloten, grensoverschrijdend natuurgebied met ruimte voor recreatie. De Sibelcogroeve is een belangrijke bouwsteen voor de realisatie van het Heidenatuurpark. Door overdracht van een deel van de groeve aan Natuurmonumenten wordt een belangrijke stap gezet om de Brunssummerheide te vergroten en versterken.

In fases wordt 118 ha natuur toegevoegd aan de zuidkant van de Brunssummerheide, waarvan nu 51 ha overgedragen wordt. Er worden goede recreatieve voorzieningen voor wandelaars gerealiseerd tussen het nieuwe groevegebied en de Brunssummerheide en tussen het groevegebied en de stadsrand van Heerlen. Hierdoor kunnen omwonenden en recreanten genieten van nog meer natuur. En kan de kwetsbare natuur op de Brunssummerheide bij het hoogveen en bronnengebied van de Roode Beek worden ontlast.

Begrazing

Natuurmonumenten zet de eerste periode na overdracht van de gronden schapen in om het groevelandschap open te houden. De schapen zullen regelmatig met een herder ingezet worden. Op momenten dat de kudde zonder herder in de groeve haar werk doet, worden de schapen door flexnetten op de gewenste plek bijeen gehouden. De inzet van schapen is nodig omdat de groeve helemaal met bos dichtgroeit als de natuur haar eigen gang mag gaan. Het open houden van het gebied komt ten goede aan de biodiversiteit en de beleving van de groeve.

Natuurmonumenten overweegt om in een later stadium runderen in te zetten zoals Galloways of Schotse hooglanders. Deze dieren zijn aardig zelfredzaam waardoor ze weinig zorg nodig hebben. Bovendien zijn ze niet agressief. Als het groevegebied in de nabije toekomst wordt opengesteld, dan moeten de bezoekers wel afstand houden tot de schapen en runderen en moeten honden aangelijnd zijn om te voorkomen dat de grazers zich opgejaagd of bedreigd voelen en onvoorspelbaar gedrag vertonen. Natuurmonumenten hoopt de natuur in het groevegebied alle kansen te kunnen bieden. Dassen en bevers hebben er al burchten gebouwd, recent is een vos met jongen gezien en ook de zandhagedis is al gespot. De nieuwe groevenatuur heeft leuke verrassingen in petto. Misschien vindt de mooi gekleurde bijeneter hier in de toekomst wel een thuis.  

Rondje Groeves

Het IBA project Rondje Groeves maakt de door ontgrondingsactiviteiten naar binnen gekeerde en afgesloten groeves beleefbaar en verbindt deze met elkaar. De Zuidplas van de Sibelcogroeve gaat onderdeel uitmaken van het Rondje Groeves waar fietsers vanaf het aan te leggen fietspad het bijzondere landschap met de rijke historie van delfstoffenwinning kunnen aanschouwen. Het Rondje verbindt de Sibelcogroeve met de Groeve Beaujean. De verwachting is dat Rondje Groeves in het voorjaar van 2022 gerealiseerd is.  

Sibelco gaat door

Sibelco heeft zich de afgelopen jaren ingezet om een mooi terrein aan Natuurmonumenten te kunnen overdragen. Dat het nu overgedragen kan worden in overeenstemming met het Eindplan is een mooie mijlpaal. Sibelco heeft de commerciële winning in de nu over te dragen delen per 1 januari 2020 beëindigd en de gronden onlangs heringericht voor zover nog nodig. De meeste delen waren al op orde; het betrof met name het realiseren van details van het Eindplan. Het gebied is zo opgeleverd dat de geplande natuurdoeltypes gerealiseerd kunnen worden waar die er nog niet zijn. Sibelco heeft vergunning voor het ontginnen van de overige delen van de groeve tot 2032. Tijdens het ontginnen zal al worden toegewerkt naar het realiseren van de afgesproken natuurdoeltypes voor de Centrale plas en Noord plas zodat ook hier Natuurmonumenten een mooie uitgangspositie krijgt.

Veiligheid is essentieel voor Sibelco. Het terrein van de actieve groeve zal daarom met hekken worden afgesloten van de delen die aan Natuurmonumenten worden overgedragen. Met de gemeente worden goede afspraken gemaakt om de verkeersveiligheid op de Tiegelstraat te waarborgen met oog op het Rondje Groeves.
 

Sibelcogroeve Natuurmonumenten
Fotograaf
Natuurmonumenten