Lichtste vorm van toezicht voor Kerkrade

Auteur
Gemeente Kerkrade

De provincie onderzoekt één keer in de vier jaar de financiën van alle Limburgse gemeentes met een verdiepingsonderzoek (VDO). Op basis van de resultaten wordt beslist in welke mate de provincie gedurende de volgende vier jaar toezicht houdt op de financiële huishouding van een gemeente. Gemeente Kerkrade krijgt tot en met 2023 de lichtste vorm van toezicht. 
In de periode januari tot en met juni 2020 heeft de provincie opnieuw een VDO uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar de wijze waarop de gemeente haar strategisch, tactisch en operationeel financieel beleid vorm en inhoud geeft.
Op basis van het onderzoek concludeert de provincie Limburg dat de gemeente Kerkrade haar financiële huishouding dusdanig op orde heeft dat ze tot en met 2023 repressief toezicht krijgt. Dat is de lichtste vorm van toezicht waarbij de gemeente de plannen uit de begroting en eventuele wijzigingen daarin mag uitvoeren zonder deze aan de provincie voor te leggen. De provincie volgt de gemeente slechts op afstand. 

Risico’s en onzekerheden
De provincie geeft aan dat de gemeente een goed inzicht heeft in haar financiële positie. De begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 laat voor alle jaren een structureel en reëel evenwicht zien. Daarnaast heeft Kerkrade, net als bijna alle gemeentes, te maken met een aantal risico’s en onzekerheden. Deze worden nauwkeurig in de gaten gehouden en bijgestuurd waar nodig. Voorbeelden hiervan zijn het sociaal domein, het gemeentefonds, de omgevingswet en duurzaamheid. 

Opmerkelijke prestatie
Kerkrade scoort gemiddeld gezien volgens de provincie goed op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Tegen de achtergrond van de (soms aanzienlijke) financiële problematiek die onze gemeente ervaart, is dat zonder meer een opmerkelijke prestatie. 

Reactie gemeente
Wethouder Bert Bejas (Financiën) is dan ook zeer te spreken over de conclusie van de 
provincie: “Ondanks financieel onzekere tijden zijn we er als raad en college samen in geslaagd om een sluitende meerjarenbegroting te presenteren en daar ben ik blij om. Dit biedt ons als gemeente de kans om te blijven investeren in onze stad en al haar inwoners.”