Werk aan de winkel voor Limburgse energietransitie

Auteur
Provincie Limburg

De Provincie heeft een studie uitgevoerd naar de toekomst van de Limburgse energie-infrastructuur in 2030 en 2050. De studie is uitgevoerd door CE Delft samen met Gasunie, Tennet en Enexis Netbeheer, Chemelot en met input van de Limburgse RES-regio’s. Uit de Limburgse Energie Systeemstudie 2020 blijkt dat de energie-infrastructuur niet alleen een randvoorwaarde is, maar leidend moet zijn bij het realiseren van een betaalbare en haalbare energietransitie. Zonder de juiste kabels en leidingen, op de juiste plek en het juiste moment, gaat de energietransitie niet lukken. Daarom moeten we er vandaag al werk van maken. De energie infrastructuur moet op de schop.

De Limburgers gaan de komende jaren steeds afhankelijker worden van elektriciteit. Om auto te rijden, te koken, hun huizen te verwarmen en warm te kunnen douchen. Tegelijkertijd vraagt het bedrijfsleven om steeds meer elektriciteit als vervanger van aardgas en andere fossiele brandstoffen. Denk aan de glastuinbouw in Greenport Venlo en aan de industrie op Chemelot. Allemaal stroom die richting 2030 en 2050 duurzaam zal moeten worden opgewekt, via zon en wind bijvoorbeeld.

Urgentie geboden

Het Provinciebestuur heeft in de Limburgse Energie Systeemstudie onderzoek laten doen naar welke energie-infrastructuur nodig is om al deze ambities en plannen te kunnen realiseren. Er is gekeken naar de vraag en het aanbod van energie in 2020, 2030 en 2050, welke knelpunten er in die scenario’s zijn en hoe die door alle betrokken partijen gezamenlijk kunnen worden opgelost. Daaruit komen zeven centrale opgaven naar voren, die regionaal en nationaal urgent moeten worden opgepakt. Daarmee zijn nog niet alle uitdagingen en vragen geformuleerd en beantwoord, maar de systeemstudie vormt voor de Provincie een belangrijk startpunt. Vandaar dat de uitkomsten van de studie meteen ook het zwaartepunt vormen voor de actieagenda bij de nieuwe Provinciale Energie Strategie (PES). Op 2 oktober is een eerste sonderende versie van de PES naar Provinciale Staten gestuurd (ter bespreking in de commissie Mobiliteit & Duurzaamheid van 16 oktober).

Een specifieke uitdaging voor Limburg is bijvoorbeeld de afstand van de kust, waar energie binnenkomt van grote windmolenparken op zee. Er zal een oplossing moeten komen om ook onze regio van die schone energie te laten profiteren. En van toekomstige mogelijkheden om CO2 op te slaan onder de Noordzee. Maar er zijn natuurlijk ook volop kansen door aan de slag te gaan met innovatie en nog meer samenwerking te realiseren tussen industrie, gemeenten en de netwerkbeheerders.